بازار مسکن به کدام سو میرود؟

در حالی این روزها شاهد افزایش تعداد مشتریان بازار مسکن هستیم که به شکل سنتی بازار مسکن با کاهش شدید تقاضا روبرو می باشد. این روزها با وضعیتی متفاوت با آنچه در سالهای گذشته در بازار مسکن شاهد بوده ایم روبرو هستیم، درحالی شاهد افزایش متقاضیان مسکن می باشیم که در سنوات گذشته در ماه […]